Księgi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;