Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • udzielanie konsultacji podatkowych
  • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i PIT;